Gemeente Rotterdam

Klimaatadaptatie Agniesebuurt

Kan Volq een coördinator participatie leveren, die adviseert over de participatie in de deelprojecten, mensen en organisaties stimuleert tot het zelf nemen van wateradaptieve maatregelen, de kennis over de participatie ontsluit voor andere SPONGE2020 deelnemers en zorgt voor inbedding in de organisatie, zodat deze aanpak ook in andere wijken in Rotterdam uitgerold kan worden?

Onze Aanpak

De Gemeente Rotterdam werkt samen met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan dit project. Het is één van de initiatieven van SPONGE2020, een internationaal samenwerkingsverband dat samenwerkt om de gevolgen van het veranderende klimaat in (vooral) dichtbewoonde gebieden beter op te vangen. De gemeente had in eerste instantie zelf een plan geschreven voor het vervangen van het riool maar dit kon niet op positieve energie in de buurt rekenen. Het oude project is gestaakt en in een nieuw proces werken de gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), woningcorporatie Havensteder, de wijkraad en bewoners samen aan nieuwe oplossingen voor de vervanging van het riool, klimaatadaptatie en verbetering van de buitenruimte.

De activiteiten

Bij de start van het project hebben we de omslag gemaakt van een project naar een proces. De gemeente heeft haar oude plannen losgelaten. We zijn met alle betrokken partijen in gesprek gegaan over de ambities voor de wijk en zijn ‘de straat’ opgegaan om hierover het gesprek met bewoners te voeren. Uiteindelijk hebben we met alle partijen een gedeelde ambitie geformuleerd. Vervolgens hebben we een wijkcommunity opgericht waarin alle betrokken partijen gelijkwaardig samenwerken. Allereerst zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het proces en de onderlinge samenwerking. Daarna zijn met elkaar wensen en eisen opgesteld waaraan oplossingen voor de vervanging van het riool, klimaatadaptatie en de herinrichting van de buitenruimte moeten voldoen. En zijn mogelijke oplossingen uitgewerkt. Hierbij is gebruikgemaakt van bestaande onderzoeken en zijn waar nodig aanvullende onderzoeken gedaan. Uiteindelijk selecteren alle partners in de wijkcommunity met elkaar de (set aan) oplossingen die het beste invulling geven aan de gedeelde ambitie.
Omgevingsbeeld klimaatadaptief Agniesebuurt Rotterdam

Het resultaat

Alle betrokken partijen en bewoners werken actief samen in de Wijkcommunity Agniesebuurt. Oude plannen zijn van tafel en de community werkt aan nieuwe oplossingen. Hiervoor hebben we een nieuw proces ingericht, met creatieve werksessies en (online) interactieve communicatiemiddelen. Sleutel van het proces is het vinden en stimuleren van hernieuwd vertrouwen tussen alle partijen en vanuit dit vertrouwen vanuit een gedeelde ambitie werken aan innovatie oplossingen voor een klimaatadaptieve wijk. Benieuwd naar de ontwikkelingen? Kijk snel op www.aanpakagniesebuurt.nl.

Betrokken Volq'ers

Scroll to Top