Berichten

Overlast van regenwater is een steeds groter probleem, tijd voor een andere aanpak

Het lijkt zo logisch: als de straten blank staan, moet de gemeente het oplossen. Maar water houdt zich niet aan de grens tussen privé en openbaar. Bewoners zouden een veel grotere rol moeten krijgen in de aanpak van al dat regenwater.

Terwijl we deze blog schrijven, regent het buiten. Nee, het hoost. Gevolg van klimaatverandering, of toeval? Feit is dat al dit water ergens naar toe moet. Om daar een heel klein beetje bij te helpen, heeft Wout samen met 32 buren hun schuurtjes dit weekend van een groen dak voorzien. Die daken samen houden bij een goede bui ongeveer 4.000 liter water vast, dat niet in het riool of op straat komt. Wout heeft dit gedaan vanuit de overtuiging dat het probleem van wateroverlast in stadswijken effectief aangepakt kan worden door de bewoners zelf. Een visie die de gemeente Rotterdam van harte ondersteunt, met meedenken en met subsidie.

Niet alleen de Gemeente Rotterdam maakt zich serieus zorgen over wateroverlast. Landelijk is recent het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepubliceerd. Een nationale aanpak om er voor te zorgen dat in 2050 onze gebouwde omgeving minder kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen.

Participatie bij klimaatadaptatie

Vanuit Volq zien we dat klimaatadaptatie een steeds belangrijker thema is bij onze opdrachtgevers. De overheid kan veel doen, maar klimaatadaptatie – zeker in dicht bebouwde steden – is per definitie een gezamenlijk opgave van overheid en bewoners. Water houdt zich namelijk niet aan de grens van privé en openbaar. Spreken we bewoners over dit thema, dan denken de meesten dat het klimaat inderdaad verandert en wateroverlast toeneemt. Er staat regelmatig water op straat of de kelder loopt onder. Wat opvalt is dat het probleem in algemene zin wordt herkend, maar er weinig kennis is over het onderwerp. Laat staan een helder idee over wat ze zelf kunnen doen om te helpen.

Volq is betrokken bij twee pilots die hier verandering in moeten brengen: de aanpak voor het ‘hemelwater proof’ maken van de Agniesebuurt in Rotterdam en de pilot voor klimaatadaptatie van het Stationsgebied in Leiden. Een bestaande stadswijk waar het riool vervangen moet worden en een grote binnenstedelijke herontwikkeling. In beide projecten speelt participatie een belangrijke rol, vanuit de overtuiging dat klimaatverandering iedereen treft en klimaatadaptatie alleen effectief is, als overheden, bewoners en andere stakeholders de handen ineen slaan.

Naar een effectieve aanpak

Vanuit onze ervaring, van het privé vergroenen van schuurtjes tot projecten voor onze opdrachtgevers, stellen we voor de klimaatproblematiek en -aanpak veel beter onder de aandacht te brengen bij bewoners van kwetsbare gebieden. En met name op het niveau van een straat, blok of buurtje. De volgende lessen trokken wij en zien we als succesfactoren voor effectief klimaatbeleid door overheden:

  • Verzorg kennis. Er is veel meer kennis nodig over klimaatverandering en klimaatadaptatie, vooral over de oorzaken en gevolgen in de eigen stad en straat. Pas dan zal er een urgentie ontstaan om bij te dragen aan de oplossing.
  • Geef inwoners een perspectief op wat ze zelf kunnen doen. Maak kleine bijdrages op een simpele manier mogelijk door kennis, kunde en / of subsidies.
  • Betrek bewoners van een straat of wijkje vanaf het eerste begin bij planvorming rondom klimaatadaptief ontwerp van de openbare ruimte. De impact van de maatregelen is groot, dus de betrokkenheid moet dat ook zijn! Bepaal samen de ambities, maak samen een aanpak, verzin hem niet van achter je bureau!
  • Breng mensen met ideeën en initiatieven samen. Laat ze elkaar inspireren en enthousiasmeren. Faciliteer een lokale community rondom klimaatadaptatie.

We helpen graag met inspirerende voorbeelden, het opstellen van een lokaal deltaplan met bewoners of het opzetten van een community. 

Wat wil de Emtpy Nester eigenlijk echt?

Empty Nesters. Een ander woord voor 55+ers, of ook wel ‘herontdekkers’. In opdracht van de gemeente Rotterdam werken we momenteel aan een onderzoek naar deze doelgroep. We weten veel van de gemiddelde empty nester, maar heel weinig van wat ze echt individueel drijft. Welke woonwensen hebben ze, wat kan de stad Rotterdam hen bieden, en wat mist er nog?

55+ heeft de toekomst
Wij geloven erin dat deze doelgroep de toekomst heeft en van groot belang is voor de vitaliteit van een stad. Gezond oud worden, langer thuis wonen, mantelzorg, thema’s waar veel Empty Nesters vroeg of laat over nadenken. Veelal hebben deze thema’s invloed op de woning en woonomgeving.
Wij vinden het leuk dat de Gemeente Rotterdam ons de kans geeft concreet met deze mensen mee te denken: wat hebben ze nodig? De ene heeft het heel scherp op zijn of haar netvlies, de ander nog wat minder. We komen graag in contact met deze mensen, zodat zij ons kunnen helpen om de vraag helder te krijgen. Ben, of ken jij iemand met oog op de toekomst die in Rotterdam wil wonen? Kijk op deze site en laat het ons weten!

Wil jij net als wij ook aan interessante opdrachten werken zoals deze, met maatschappelijke impact en kansen om de stad weer net iets volqser te maken? Kom werken bij Volq. Bekijk onze vacatures of neem contact op met Onno en vraag naar de mogelijkheden!

Aan de slag met Smart mobility

Zelfrijdende toekomst

Mijn dochter van twee zal geen rijbewijs meer halen. Niet meer nodig. De zelfrijdende auto komt er onvermijdelijk. En de impact is enorm. Dat was mijn boodschap tijdens onze werksessie met de Jonge Honden op 27 november. Volq was op bezoek in Utrecht bij de Jonge Honden om samen producten te ontwikkelen rondom het thema ‘smart mobility’. De presentatie die ik gaf, is hier te vinden. 

Radicaal delen

Smart mobility begint bij nieuwe vormen van openbaar vervoer, Uber, autodelen en andere bestaande voorbeelden. Deze voorbeelden zijn voor de meesten onder ons al gemeengoed. Ze zullen de wereld ook niet radicaal veranderen. Zelfrijdende auto’s zullen echter binnen de kortste keren de wegen domineren. En dat heeft wel een disruptief effect. De zelfrijdende auto maakt het radicaal delen van auto’s mogelijk; gebruik wordt (veel) goedkoper dan bezit. En dat is de aanleiding voor nogal wat veranderingen…

Impact

Zelfrijdende auto’s die verregaand worden gedeeld, hebben grote impact op de inrichting van de stad, het landschap en voor ons als gemeenschap. Er komen minder auto’s. We parkeren geen auto’s meer in de binnenstad, ze kunnen immers zelf op een goedkope plek gaan staan of de volgende klant bedienen. We kunnen ander gebruik verzinnen voor een deel van de 2,3 parkeerplekken per woning in onze uitbreidingswijken. En wat betekent de ontwikkeling voor ons grootschalige openbaar vervoer, de schadeverzekeraars, rijschoolhouders, etc.?

Smart mobility sessie

Gezamenlijke producten

Over deze en andere interessante vragen zijn wij gezamenlijk in gesprek gegaan via de methode van Value Proposition Design en Lean Startup, gefaciliteerd door de Jonge Honden. De eerste stappen voor productontwikkeling zijn gezet, het vervolg komt snel!  

 

Investeren?!

Volq investeert graag in een goede samenwerking. Wij danken Jonge Honden voor hun gastvrijheid en het professioneel faciliteren van de middag. We vonden het een inspirerende en gezellige middag bij jullie. Vind jij het ook leuk om eens met andere innovatieve clubs na te denken over de toekomst en wat je hierin als ondernemer kan betekenen? Als lid van Volq kan dat! Neem contact op met Onno en vraag naar de mogelijkheden.